Хоменко О.М.

Хоменко Олена МиколаївнаХоменко О.М.

К.б.н., доцент кафедри біохімії та фізіології Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

Освіта:
1998 рік – вища освіта – Дніпропетровський державний університет, біолог, викладач біології та хімії.

1998 – 2001 р.р. – аспірантура – Дніпропетровський державний університет, за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини і тварин.

Кандидат біологічних наук зі спеціальності 03.00.13 – фізіологія людини і тварин: “Вплив вихрового імпульсного магнітного поля на функції органів травлення та крові (моделі та механізми)”, Харків, Харківський національний університет імені Каразіна, 2002, 129 с.

 

Досвід професійної діяльності:

2018 – дотепер – доцент кафедри біофізики та біохімії ДНУ

2016 – 2018 – завідувач кафедри фізіології людини та тварин ДНУ

2005 – 2016 – доцент кафедри фізіології людини та тварин ДНУ

2001 – 2005 – викладач кафедри фізіології людини та тварин ДНУ

– Член регіонального осередку Українського фізіологічного товариства у м. Дніпро, член науково-методичної ради БЕФ

– Стажування: курси підвищення кваліфікації на базі ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України» (2005 р., 2011 р.) та на базі кафедри клінічної лабораторної діагностики ФБЕМ ДНУ (2016 р.).

Сфера наукових інтересів: Фізіологія травлення. Фізіологія онтогенезу. Нейрофізіологія.

Курси, що викладаються в ДНУ імені Олеся Гончара:
а) Бакалаврська програма:
– Анатомія людини
– Фізіологія травлення
б) Магістерська програма:
– Фізіологія онтогенезу
– Фізіологічні механізми екстремальних станів
– Фізіологія мислення та мови

Участь у професійних форумах:

2018 – Всеукраїнська науково-практична заочна конференція «Сучасні питання фізіології та медицини», Дніпро
2018 – ХХ Міжнародна науково- практична конференція «Людина і космос», Дніпро

2017 – X Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм», Тернопіль.

2017 – VІІІ Міжнародна наукова конференція «Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології», присвячена 175-річчю кафедри фізіології та анатомії людини та тварин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київ
2017 – Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання медицини і біології», м. Полтава

2017 –V Міжнародна науково- практична конференція «Сучасні проблеми біології, екології та хімії», Запоріжжя
2016 – 36-а Міжнародна науково – практична конференція «Інноваційний потенціал світової науки – ХХІ сторіччя», Запоріжжя
2016 – ІІІ Міжнародна науково – практична конференція «Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук», Київ
2015 – третя міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми сучасної біохімії та клітинної біології», Дніпропетровськ
2015 – всеукраїнська конференція з міжнародною участю «Наукова Україна», Дніпропетровськ
2015 – 31-а Міжнародна науково – практична конференція «Інноваційний потенціал світової науки – ХХІ сторіччя», Запоріжжя

2014 – Х міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів «Молодь і поступ біології», Львів

2014 – міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання сучасної науки», Одеса
Всього опубліковано: 30 статей та 52 тез доповідей, 16 методичних посібників, 3 патента на корисну модель.

Основні наукові публікації за останні роки

 • Ponomarenko, L., Lykholat, О., Khomenko, О. (2018). Effect of the physical and pharmacological factors on antioxidant protection in animals with erosive-ulcerative pathology of the gastroduodenal area (tissue specificity). Ukrainian Journal of Ecology, 8(1), 371 – 378. doi: 10.15421/2018_224
 • Степанов, Ю.М., Пономаренко, Л.А., Лихолат, О.А., Шевченко, Т.М., Хоменко, О.М., Пономаренко, О.А. (2018). Цитозахисні процеси, індуковані впливом L-аргініну-L-глутамату, у щурів з експериментальною патологією гастродуоденальної зони. Regulatory Mechanisms in Biosystems, 9(2), 300-307. doi: 10.15421/021844
 • Пономаренко, Л.А., Лихолат, О.А., Хоменко, О.М. Антиоксидантний захист та склад глікопротеїнів слизової оболонки шлунка за експериментальної патології гастродуоденальної зони при застосуванні l-аргініну-l-глутамату (2018). Наукові доповіді НУБіП України,74(4),89-101. DOI: http://dx.doi.org/10.31548/10.31548/dopovidi2018.04.003
 • Бойко І.В., Хачай Д.Д., Хоменко О.М., Руденко А.І. Особливості адаптаційно-компенсаторних реакцій осіб із різним функціональним станом сфінктера Одді // Materiály XIV Mezinárodní vĕdecko – praktická konference «Vědeckí pokrok na přelomu tysyachalety-2018». – V.10.-Praha, 2018: Publishing House «Education and Science» – S. 66-70.
 • Подгорнов М.В., Трифунтова І.А., Хоменко О.М., Руденко А.І., Галінський О.О. Дослідження секреторної діяльності слизової оболонки шлунка щурів за різного функціонального стану // Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології: Тези доп. VІІІ Міжнар. наук. конф., присвяченої 175-річчю кафедри фізіології та анатомії людини та тварин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Україна, Київ, 17-20 жовтня 2017р. – К., 2017. – С.83.
 • Подгорнов М.В., Трифунтова І.А., Хоменко О.М., Галінський О.О., Руденко А.І. Трансмукозна різниця потенціалів за різного функціонального стану шлунку щурів // Матеріали X Науково-практичної конференції (з міжнародною участю) «Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм», 05 жовтня – 06 жовтня 2017 року. – Тернопіль: ФОП Осадца Ю.В, 2017. – С.35-36.
 • Хоменко О.М., Галінський О.О., Севериновська О.В., Кленіна І.А., Руденко А.І. Періодична діяльність шлунка та ферментний склад крові за умов дисбалансу NO – ергічної системи // Збірник матеріалів V Міжнарод. науково- практичної конференції «Сучасні проблеми біології, екології та хімії». – Запоріжжя: Тандем, 2017. – С.150.
 • Руденко А.І., Мосійчук Л.М., Хоменко О.М., Гайдар Ю. А., Петішко О. П. Фактори агресії та захисту ротової рідини та шлункового вмісту у хворих з передраковим станом // Матеріали Міжнарод. науково – практичної конференції «Актуальні питання медицини і біології» (30.05-1.06.2017р.). – Полтава, 2017. – С.34 – 35.
 • Пономаренко Л. О., Хоменко О. М. Вплив дисбалансу NO-ергічної системи на метаболічні процеси в слизовій оболонці шлунка при моделюванні ерозивно-виразкового ураження // Матеріали ІІІ Міжнарод. науково – практичної конференції «Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук» (м.Київ, 28-29 жовтня 2016р.). – У 3-х частинах. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2016. – Ч.1. – С.36-40.
 • Федорович М.В., Хоменко О.М.,Руденко А.І. Зміна активності протеолітичних ферментів травної системи за впливу вихревих імпульсних магнітних полів.// Дніпровська орбіта. – Дніпропетровськ, 2015. – С.157-162.
 • Пономаренко Л., Лихолат О., Хоменко О., Пономаренко Л. Стан захисних систем слизової оболонки шлунка та крові у тварин з ерозивно-виразковою патологією // Матеріали третьої міжнародної наукової конференції «Актуальні проблеми сучасної біохімії та клітинної біології. – Дніпропетровськ, 2015. – С.140-141.
 • Підгорна Н.О., Степанчук Н.А., Хоменко О.М., Руденко А.І. Процеси обміну за умов блокування NO-ергічної системи при моделюванні хронічного алкогольного гепатиту у щурів // Актуальні питання сучасної науки.-Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2015. – Ч.І. – С.42-46.
 • Федорович М. В., Хоменко О.М., Руденко А.І. Вплив вихрового імпульсного магнітного поля на активність протеолітичних ферментів шлунково – кишкового тракту. // Збірник тез ХVІІ Міжнарод. науково- практичної конференції «Людина і космос». – Дніпропетровськ, 2015. – С.181.

 

Патенти

 • Степанов, Ю.М., Діденко, В.І., Руденко, А.І., Севериновська, О.В., Хоменко, О.М., Галінський, О.О., & Подгорнов, М.В. (2018). Патент України № 125677. МПК (2018.01) А61В 5/00 А61В (2006.01). Інтрагастральний еластичний глиняний Zn-ZnSO4 електрод. № u 2017 10038, заявл.17.10.2017 р., 10, 4с.
 • Маркіна М. В., Качанов С. В., Вяткін О. К., Хоменко О.М., & Руденко А.І. (2006). Патент України № 19536. МПК (2006) GO1N 33/483/. Спосіб визначення катіонів в слині та шлунковому соку. Заявл.03.07.2006 р.; 12, 8с.
 • Маркіна М. В., Качанов С. В., Вяткін О. К., Хоменко О.М., & Руденко А.І. (2006). Патент України № 19721. МПК (2006) GO1N 33/50/. Спосіб визначення аніонів хлору в слині та шлунковому соку. Заявл.31.07.2006; 12, 8с.

Навчальні посібники

 1. Хоменко О.М., Дрегваль І.В. Практикум із курсу «Фізіологія сенсорних систем», Дніпро, РВВ ДНУ, 2018. – 20 с.
 2. Хоменко О. М., Кофан І. М., Дрегваль І. В., Турицька Т. Г. Робочий зошит для виконання лабораторних робіт із курсу «Анатомія людини». –Дніпро, 2016- 90 с.
 3. Севериновська О.В., Хоменко О.М., Мурзін О.Б. Посібник до вивчення дисципліни «Фізіологія мислення та мови» . – Д.: РВВ ДНУ, 2014. – 31 с.
 4. Ляшенко В.П., Севериновська О.В., Хоменко О.М. Конспект лекцій із курсу «Основи патологічної фізіології». – Д.:РВВ ДНУ, 2013. – 40 с.

Warning: Parameter 2 to qtranxf_excludeUntranslatedPostComments() expected to be a reference, value given in /home/noa/biochemistry-dnu.dp.ua/www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 287

Comments are closed.