Дьомшина О. О.

Дьомшина Ольга Олександрівна

djomshynaК.б.н., доцент кафедри біофізики та біохімії Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

Освіта:
1995 рік – вища освіта – Дніпропетровський державний університет, біолог, викладач біології і хімії.
1999 рік – аспірантура – Дніпропетровський державний університет, за спеціальністю 03.00.04 – біохімія.
Кандидат біологічних наук зі спеціальності 03.00.04 – біохімія: “Вільні амінокислоти злаків на перших фазах пророщування під впливом деяких факторів”, Чернівці, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2001, 129 с.

 Досвід професійної діяльності:
2002 – дотепер – доцент кафедри біофізики та біохімії ДНУ
2001 – 2002 – кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник НДІ біології, асистент кафедри біофізики та біохімії ДНУ
1994 – 2001 – молодший науковий співробітник НДІ біології ДНУ

– Член регіонального осередку Українського біохімічного товариства у м. Дніпропетровськ, секретар кафедри, член науково-методичної ради ФБЕМ
– Стажування: Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Germany (august 1999), курси підвищення кваліфікації на базі Дистанційно-методичного центру підвищення кваліфікації при ДНУ (листопад-грудень 2010 року); курси підвищення кваліфікації на базі кафедри фізіології та інтродукції рослин ФБЕМ ДНУ (березень-квітень 2015 року).

Сфера наукових інтересів: Біохімія печінки. Гепатопротекція. Мітохондріальні дисфункції, захворювання. Токсикологія. Окисний стрес. Старіння. Біологічна активність гумінових речовин.

Курси, що викладаються в ДНУ імені Олеся Гончара:
а) Бакалаврська програма:
– Біохімія
– Біохімія біологічно активних речовин
б) Магістерська програма:
– Біохімія ксенобіотиків та біохімічні основи токсикології
– Основи радіаційної біохімії
– Регуляція обміну речовин

Участь у професійних форумах:

2017 – Міжнародна науково-практична конференцяї, присвячена 95-річчю Дніпровського державного аграрно-економічного університету (ДДАЕУ) та 110-річчю від дня народження професора Л. А. Христєвої, Дніпро
2017 – Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів з міжнародною участю, присвячена дню науки «Сучасні аспекти медицини і фармації», Запоріжжя
2017 – Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання медицини і біології», м. Полтава
2016 – Міжнародна конференція «Сучасні аспекти лабораторної діагностики», Дніпро
2016 – Науковий семінар «Весняні біохімічні читання, присвячені пам’яті професора Березіна В.О.», Дніпро
2016 – Підсумкова LIX науково-практична конференція «Здобутки клінічної та експериментальної медицини», Тернопіль
2016 – XIІ Міжнародна наукова конференція студентів і аспірантів «Молодь і поступ біології», Львів
2016 – Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасної біології, тваринництва та ветеринарної медицини», Львів
2016 – Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми фізіології тварин», Одеса
2013, 2015, 2017 – ІІ, ІІІ, IV Міжнародна наукова конференція “Актуальні проблеми сучасної біохімії та клітинної біології”, Дніпро
2014 – Український біохімічний з’їзд, Київ
2012 – «Актуальні проблеми біохімії та біотехнології – 2012»
2012 – VII Міжнародна науково-технічна конференція “Актуальні питання біологічної фізики та хімії», Севастополь
2012 – ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми біології, екології та хімії», Запоріжжя
2012 – VIII Міжнародна наукова конференція студентів і аспірантів, Львів
2011 – NATO Advanced research workshop (ARW): «Еnvironmental and food security and safety in southeast europe and ukraine”, Дніпропетровськ

Разом опубліковано: 22 статті та 45 тез доповідей, 7 методичних посібників, 5 патентів на винахід, 1 патент на корисну модель.

Основні наукові публікації за останні роки

 • Dyomshina, O. O., Ushakova, G. O., & Stepchenko, L. M. (2017). The effect of biologically active feed additives of humilid substances on the antioxidant system in liver mitochondria of gerbils. Regulatory Mechanisms in Biosystems, 8(2), 185–190. doi:10.15421/021729.
 • Myhaylenko, E.O., Dyomshyna, O.O., Stepchenko, L.M. (2017). Protein and amino acid metabolism in the muscles of broiler chickens cross COBB500 during treatment feed additive «Humilid». GzhytskyjS.Z. of Scientific Messenger LNUVMBT, 19(77), 110–116. doi:10.15421/nvlvet7725
 • Михайленко Є. О., Дьомшина О. О., Ушакова Г. О., Грибан В. Г., Степченко Л. М. (2016). Вплив кормової добавки «Гумілід» на показники протеїнового і амінокислотного обмінів у курчат-бройлерів кросу Кобб 500. Біологія тварин, 4, 66-71. doi:10.15407/animbiol18.04.066
 • Михайленко Є.О., Дьомшина О.О., Ушакова Г.О., Степченко Л.М. (2016). Ефективність антиоксидантної системи печінки бройлерів кросу Кобб-500 при випоюванні природними біологічно активними добавками на основі гумінових речовин. Вісник Державного аграрно-економічного університету, 2016, 2, 120-125.
 • Сєрова Д.О., Таран О.В., Дьомшина О.О. (2016). Біологічна активність препаратів на основі гумінових речовин у печінці піщанок (Mongolian Gerbilia, Meriones unguiculatus, Milne-Edwards, 1867). Вісник ДНУ імені Олеся Гончара. Серія Біологія, 2016, 2, 410-415. doi: 10.15421/011655
 • Дьомшина О.О. Модуляція гепатотоксичності цисплатину кластерними сполуками ренію (III) у моделі канцерогенезу// Кулініч О.С., Дьомшина О.О., Штеменко Н.І. – Медична хімія, 2013.-Т.15, № 3 (56).- С. 21-26.
 • Сорочан (Дьомшина) О.О. Стан печінки щурів при розвитку карциноми Герена та гальмування її росту сполуками ренію// Івчук В.В., Полішко Т.М., Сорочан (Дьомшина) О.О., Штеменко Н.І.-Медична хімія. – 2009. – Т. 11, № 3. – С. 60–64.
 • Дьомшина О.О. γ-Глутамілтрансфераза в моделі канцерогенезу у щурів// Бабій С.О., Дьомшина О.О., Штеменко Н.І. Вісник Дніпропетровського університету. Біологія. Медицина. – 2010. – Вип. 1, т. 1. – С. 28–33
 • Дьомшина О. О. Вплив протипухлинної системи «реній-платина» на функціональний стан нирок щурів у моделі токсичної нефропатії// Бабій С. О., Дьомшина О. О., Трушенко О. С., Штеменко Н. І. Вісник проблем біології і медицини. – 2010. – Вип. 3, с.94-101.
 • Dyomshina O. Contaminant-induced hepatic and renal damage: the way to protect// Shtemenko , Babiy S., Dyomshina O., Ivchuk V., Shtemenko A. NATO Advanced research workshop (ARW): «Environmental and food security and safety in southeast Europe and Ukraine”, Scientific program and abstracts, Dnipropetrovs’k, Ukraine, 2011. – с.16-17.
 • Дёмшина О.А. Аланинаминотрансфераза и аспартатаминотрансфераза крови и печени – биохимические маркеры гепатопротекторных свойств комплексов рения// Кулинич Е. С., Дёмшина О.А., Штеменко Н. И. – ХІ  Региональная конференция с международным участием «Обмен веществ при адаптации и повреждении», г. Ростов-на-Дону 2012 г.- с. 33-36./ Dyomshina-2012.pdf
 • Дьомшина О.О., γ-Глутамілтраспептидаза та відновлений глутатіон плазми крові і печінки щурів у моделі пухлинного росту// Кулініч О.С., Ушпік А.О., Дьомшина О.О., Штеменко Н.І. – «Актуальні проблеми біохімії та біотехнології – 2012», м. Київ 2012

Патенти

 1. Дьомшина О. О. Застосування цис- тетрагалогенідо-адамантилкарбоксилати диренію (ІІІ), як сполук, що проявляють гепатопротекторну та гепатомодулюючу активність// Кулініч О.С., Дьомшина О. О., Величко О.В., Штеменко Н. І., Штеменко О.В. – Патент на корисну модель 19UA (11)96477 (13) U. -10.02.2015
 2. Сорочан (Дьомшина) О.О. Патент на винахід № 80336 С2 Україна, МКИ C01G47/00 Застосування гідрофосфатотетра-м-карбоксилатів диренію(ІІІ) як речовин з антипроліферативною активністю відносно клітин коренів кукурудзи (Україна)// Штеменко О.В., Штеменко Н.І., Сорочан (Дьомшина) О.О., Голіченко О.А., Столяренко В.Г., Берзеніна О.В.; УДХТУ, ДНУ.- № а 2005 10239; Заявл 31.10.2005; Опубл. 10.09.2007 //Бюл. № 14/2007.
 3. Сорочан (Дьомшина) О.О. Патент  на винахід № 80036 С2 Україна, МКИ C07F1/08,3/06. Застосування тетра-µ-гідрофосфатів диренію (ІІІ) як речовин з антипроліферативною активністю відносно клітин коренів кукурудзи (Україна)// Штеменко О.В., Штеменко Н.І., Сорочан (Дьомшина) О.О., Голіченко О.А., Столяренко В.Г., Берзеніна О.В.; УДХТУ, ДНУ.- № a200510236; Заявл 31.10.2005; Опубл. 10.08.2007 //Бюл. № 6/2007.
 4. Сорочан (Дьомшина) О.О. Патент на винахід № 80335 С2 Україна, МКИ C07F1/08,3/06. Спосіб одержання цис-тетрагалогеноди-μ-адамантилкарбоксилатів диренію(ІІІ). (Україна)// Штеменко О.В., Штеменко Н.І., Горіла М.В., Сорочан (Дьомшина) О.О., Голіченко О.А.; УДХТУ, ДНУ.- № a200510236; Заявл 31.10.2005; Опубл. 10.08.2007 //Бюл. № 6/2007.
 5. Сорочан (Дьомшина) О.О. Патент на винахід № 81311 Застосування галогенокарбоксилатів диренію (ІІІ) як речовин з антипроліферативною активністю відносно клітин коренів кукурудзи та гібридоми 1д6, а також імунотропною активністю відносно взаємодії антиген-антитіло та спосіб їх одержання (Україна)// М.В. Горіла , Штеменко Н.І., Штеменко О.В., Сорочан (Дьомшина)  О.О., Голіченко О.А.; УДХТУ, ДНУ.- № a200510236; Заявл 31.10.2005; Опубл. 10.08.2007 //Бюл. № 6/2007.

Монографії, навчальні посібники, підручники

 1. Дьомшина О.О. Лабораторний практикум до навчальної дисципліни «Біохімія» [Текст]: навчальне видання/ Г.О. Ушакова, О.О. Дьомшина,.- Дніпропетровськ: Арбуз, 2015. – 56 с.
 2. Дьомшина О.О. Лабораторний практикум до навчальної дисципліни «Біохімія» [Текст]: навчальне видання / Г.О. Ушакова, О.О. Дьомшина.- Електронний ресурс ДНУ, 2015.-56 с.
 3. Дёмшина О.А. Лабораторний практикум к учебной дисциплине «Биохимия» для иностранных студентов [Текст]: учебное издание //Г.О. Ушакова, О.О. Дьомшина,.- Электронный ресурс ДНУ, 2015.-56 с.
 4. Дьомшина О.О. “Екологічна біохімія” [Текст]: опорний конспект лекцій з грифом МОН України/ Дьомшина О.О. – РВВ ДНУ, просп. Гагаріна,72, м. Дніпропетровськ, 49010, 2014. – 16 с.
 5. Сорочан (Дьомшина) О.О. Біохімічні основи екотоксикології [Текст]: навч.посіб./ Сорочан  (Дьомшина) О.О.– Д.: ТОВ ВКФ Оксамит-Текс, 2006. –  80 с.
 6. Сорочан (Дьомшина) О.О. Методи аналізу амінокислот [Текст]: навч.–метод. посіб./ Сорочан О.О. (Дьомшина) О.О., Штеменко Н.І. Дн–вськ, 2005.– 60 с.
 7. Сорочан (Дьомшина) О.О. Амінокислоти:класифікація, властивості, біологічна роль [Текст]: навч.посіб./ Штеменко Н.І., Сорочан О.О. (Дьомшина) О.О. – Д.: Вид-во ДНУ, 2003.- 64 с.

 


Warning: Parameter 2 to qtranxf_excludeUntranslatedPostComments() expected to be a reference, value given in /home/noa/biochemistry-dnu.dp.ua/www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 287

Comments are closed.