Кофан І.М.

КОФАН Ірина Миколаївна    Ира фото                                                                                        

 Дата народження: 24 вересня 1975 р.

Кандидат біологічних наук, доцент (фізіологія людини та тварин)

Доцент кафедри біохімії та фізіології Дніпровського національного

університету імені Олеся Гончара

Робоча адреса: 49010, Дніпро, пр. Гагаріна, 72,

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

E-mail: irinakofan17@gmail.com

З 1992 по 1997 рік навчалася у Дніпропетровському державному університеті, на біолого-екологічному факультеті, отримала диплом з відзнакою за спеціальністю «Біологія» (1997 рік), присвоєна кваліфікація «Біолог, викладач біології і хімії». Трудовий шлях в університеті розпочала під час навчання в аспірантурі лаборантом кафедри фізіології людини та тварин (1999). З 2000 по 2002 рік працювала викладачем кафедри фізіології, спортивної медицини і фізичної реабілітації Дніпропетровського державного інституту фізичної культури і спорту. В 2002 році почала роботу в університеті старшим викладачем кафедри фізіології людини та тварин. У цьому ж році захистила дисертацію на тему: «Модуляція сегментарних гальмівних процесів при активації сенсорного апарату півколових каналів людини» на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук (03.00.13 – фізіологія людини і тварин, спеціалізована вчена рада Київського національного університету імені Тараса Шевченка, науковий керівник д. б.  н., проф. Ляшенко В. П.). З 2003 року працювала доцентом цієї ж кафедри. У 2005 р. отримала вчене звання доцента кафедри фізіології людини та тварин. З 2012 по 2018 р.р. за сумісництвом працювала на посаді доцента кафедри соціальної психології та психології управління факультету психології.

З жовтня 2018 року по теперішній час – доцент кафедри біохімії та фізіології факультету біології, екології та медицини.

Коло наукових інтересів: нейрофізіологія, фізіологія праці та спорту, загальна психологія, психологія спілкування, міжособистісна комунікація, психофізіологія,  педагогіка, методика викладання.

Автор та співавтор понад 70 наукових та навчально-методичних праць: 1 колективна монографія, методичні розробки, наукові статті, тези і матеріали конференцій різного рівня.

Основні наукові праці за останні роки:

 1. Ляшенко В. П., Петров Г. С., Кофан І. М., Мізін В. В. Особливості адаптаційних реакцій студентів з різним напрямом навчання та рівнем фізичної активності: монографія. Д.: ЛІРА, 2018. – 212 с. (власний внесок 25 %).
 2. Ляшенко В. П., Дрегваль І. В., Кофан І. М. Практикум з курсу «Фізіологія вегетативної нервової системи». Дніпро, 2018. – 36 с.
 3. Вдовіченко Ю. В., Кофан І. М. Аналіз показників спірометрії у робітників гірничорудної промисловості з хронічним обструктивним захворюванням легень професійної етіології в постконтактний період // Materials of XIV international scientific and practical conference «Science without borders – 2018», March 30-April 7. – Volume 9. – P. 52-54.
 4. Третяк Т. О., Усенко Я. О., Кофан І. М., Севериновська О. В. Зв’язок успішності когнітивної діяльності з просторовою організацією ЕЕГ, екстраверсією і нейротизмом // Materials of XIV international scientific and practical conference «Science without borders – 2018», March 30-April 7. – Volume 9. – P. 55-58.
 5. Усенко Я. О., Севериновська О. В., Кофан І. М., Дрегваль І. В. ЕЕГ під час застосування мнемотехніки для вивчення англомовної біологічної термінології //Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Біологічні, медичні та науково-педагогічні аспекти здоров’я людини», 4-5 жовтня 2018 року. – Полтава. – С. 169-171.
 6. Холод М. С., Кофан І. М., Шумська Н. І., Мельник О. В.
  Статеві особливості психофізіологічних функцій спортсменів-культуристів //Materialy XIV Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Dynamika naukowych badań – 2018», Przemyśl, 07-15 lipca 2018. – P. 11-15.
 7. Ванжа Я. В., Кофан І. М. Зміна показників врівноваженості нервових процесів студентів з високим рівнем фізичної активності під дією інформаційного навантаження //Всеукраїнська науково-практична заочна конференція «Сучасні питання фізіології та медицини»: Збірник тез – Дніпро: 2018. – С. 17-18.
 8. Котляров І. Ю., Кофан І. М. Стан адаптаційних резервів у студентів з різним рівнем фізичної активності //Всеукраїнська науково-практична заочна конференція «Сучасні питання фізіології та медицини»: Збірник тез – Дніпро: 2018. – С. 29-30.
 9. Кулініч О. І., Кофан І. М. Адаптаційні резерви студенток-біологів зрілого віку в різних хронобіологічних групах //Всеукраїнська науково-практична заочна конференція «Сучасні питання фізіології та медицини»: Збірник тез – Дніпро: 2018. – С. 30-31.
 10. Кулініч О. І., Кофан І. М. Оцінка показників фізичного розвитку студенток старшого юнацького віку //Materials of the XIII International scientific and practical Conference «Proceedings of academic science – 2018» , August 30 – September 7, 2018 : Sheffield. – Р. 22-25.
 11. Кулініч О. І., Кофан І. М. Рівень адаптаційних реакцій студенток-біологів юнацького віку в різних хронобіологічних групах//IVМіжнародна науково-практична конференція «Перспективи розвитку сучасної науки»: Матеріали конференції – Київ: 6-7 липня 2018 року. – С. 5-6.
 12. Ванжа Я.В, Кофан І.М Зміна показників сили нервових процесів студентів з високим рівнем фізичної активності під дією інформаційного навантаження //Materiály XIV Mezinárodní vĕdecko-praktická konference «Nastolení moderní vědy-2018», Volume 3: Praha. Publishing House «Education and Science» -88 s. – Р.6-9.
 13. Смольська В. О., Кофан І. М., Солошенко Р. О. Впровадження елементів фітнесу в систему уроків «Здоров’я та фізична культура». Методичні рекомендації.- Дніпро, 2017. -24 с.
 14. Котляров І. Ю., Кофан І. М., Смольська В. О. Адаптаційні резерви дихальної системи та фізичної працездатності студентів з різним рівнем фізичної активності // XIX Міжнародна молодіжна науково-практична конференція «Людина і космос»: збірник тез, Дніпро, 2017. – С. 152.
 15. Ванжа Я.В., Кофан І. М. Гендерні особливості психофізіологічних реакцій студентів із високим рівнем фізичної активності // Сучасні проблеми біології, екології та хімії. Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції. – Запоріжжя, 2017 (26-28 квітня) – С. 115-116.
 16. Кофан І. М., Бєлова Л. В. Індивідуально-психологічні детермінанти педагогічної антиципації вчителів // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія». – 2017, № 1 (13) – С. 112-117.
 17. Лимаренко О.О., Корженевська О.Р., Кофан І. М., Севериновська О.В. Оцінка психофізіологічних показників працівників локомотивних бригад // VII Міжнародна наукова конференція «Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології», 2017. – С. 66.
 18. Ростопша М.А., Корженевська О. Р., Кофан І. М., Севериновська О. В. Психофізіологічні показники та ехокардіологічні параметри ССС у працівників залізничного транспорту // Materials of the XIII international scientific and practical conference “Fundamental and applied science – 2017”. – Sheffield, 2017. – V. 7. – S. 51-55.
 19. Кравцов М. А., Сахно Д. С., Кофан І. М. Моніторинг рухових здібностей молодших школярів у динаміці навчального року // Materily XIII miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji ”Perspektywiczne opracowania sa nauka i technikami -2017”. – Przemysl, 2017. – V. 5. – S. 26-29.
 20. Знанецька О.М., Кофан І.М. Особливості прояву агресивної поведінки молоді в залежності від захопленості комп’ютерними іграми / О.М.Знанецька, І.М.Кофан // Аспекти гуманізуючого впливу освіти на особистість: матеріали Міжнародної науково-практичної заочної конференції, м. Дніпро, 25-26 жовтня 2017 р. – Дніпро, 2017.
 21. Паляничка А. А., Кофан І. М. Дослідження особливостей функціональної асиметрії мозку і вегетативних показників серцево-судинної системи у школярів з різним профілем навчання //Материалы Международной научно-практической конференции «Передовая наука-2016», Великобритания, 2016. – С. 45-49.
 22. Кофан І. М., Нудель В. О. Особливості прояву лідерських якостей у міжособистісних стосунках в юнацькому віці // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія», № 2 (12). – 2016. – С. 76-82.
 23. Корженевська О.Р., Кофан І.М., Севериновська О.В. Психологічний стан працівників локомотивних бригад наприкінці робочої зміни // Вісник Черкаського університету. Серія «Біологічні науки»- 2016. – №2. – С. 48-55.
 24. Корженевська О.Р., Кофан І.М., Севериновська О.В. Сучасний стан питання щодо проблеми психофізіологічних особливостей у працівників залізничного транспорту // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Л. Українки. Серія «Біологічні науки» – 2016. – №12. – С. 142-149.
 25. Корженевська О.Р., Кофан І.М., Севериновська О.В. Реоенцефалографічні дослідження судин головного мозку у працівників локомотивних бригад / О.Р. Корженевська, І.М. Кофан, О.В. Севериновська // Вісник морфології. – 2016. – Т.22. – №2. – С. 288-291.
 26. Хоменко О. М., Кофан І. М., Дрегваль І. В., Турицька Т. Г. Робочий зошит для виконання лабораторних робіт із курсу «Анатомія людини». Дніпро, 2016. – 90 с.
 27. Мых М. В., Кофан И. Н. Взаимосвязь между вегетативным тонусом и показателями психофизиологических функций студентов //Материалы Международной научной конференции, посвященной 75-летию Адыгейского государственного университета «Механизмы функционирования нервной, эндокринной и висцеральных систем в процессе онтогенеза» (8-9 октября 2015 года). – Майкоп: изд-во АГУ, 2015. – С. 284-288.
 28. Дзюк А.М., Загній О.М., Мих М.В., Кофан І.М., Ляшенко В.П. Оцінка вегетативного забезпечення розумової діяльності студентів різних спеціальностей //Матеріали X Наукових читань “Дніпровська орбіта-2015”. Дніпропетровськ, 2015. – С. 112-115.
 29. Дзюк А.М., Загній О.М., Мих М.В., Ісаков О.А., Ляшенко В. П., Кофан І.М. Адаптаційний потенціал та фізична працездатність студентів з різним рівнем фізичної активності //Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання фізичної культури». Одеса, 2015. – С. 14-15.
 30. Солошенко Р. О., Кофан І. М. Ритмічні параметри рухів як компонент психомоторики в практиці відбору з урахуванням їх генетичної обумовленості //Матеріали IX наукових читань “Дніпровська орбіта – 2014». – Дніпропетровськ, 2014. – С. 201-205.
 31. Ісаков О. А., Ляшенко В. П., Кофан І. М., Мельник С. А. Особливості нейровегетативного стану студентів в залежності від спрямованості навчання і рівня фізичної активності //Фізіологічний журнал. – 2014, Том 60, № 3. – С. 61-62.
 32. Дзюк А. Н., Загний А. Н., Мых М. В., Кофан И. Н., Ляшенко В. П., Исаков А. А. Исследование влияния регулярной физической нагрузки на адаптационные возможности организма студентов //Materialy X mezinarodni vedecko – prakticka conference “Efektivni nastroje modernich ved – 2014 ” – Dil 24. Biologicke vedy.: Praha. Publishing House “Education and Science” s.r.o. – S. 65-69.
 33. Дзюк А. М., Мих М. В., Кофан І. М. Гендерні особливості психофізіологічних функцій студентів // Сучасні проблеми викладання та наукових досліджень біології у ВНЗ України: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів з міжнародною участю (8–9 жовтня 2014 року, м. Дніпропетровськ). – С. 54-55.
 34. Ляшенко В. П., Дрегваль І. В., Кофан І. М. Опорний конспект лекцій із курсу «Фізіологія центральної нервової системи». –  Дніпропетровськ:  РВВ ДНУ, 2014. – 36 с.

Warning: Parameter 2 to qtranxf_excludeUntranslatedPostComments() expected to be a reference, value given in /home/noa/biochemistry-dnu.dp.ua/www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 287

Comments are closed.