Задорожна Г. О.

Zadorozhna

ЗАДОРОЖНА ГАЛИНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Дата народження: 5 червня 1974 р.

кандидат біологічних наук, доцент (фізіологія людини і тварин)

Доцент каф. біофізики та біохімії Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

E-mail: zadorojhnayagalina@gmail.com

З  1991 по 1996 рр. навчалася у Дніпропетровському державному університеті, біологічному факультеті, отримала диплом за спеціальністю «Біологія», кваліфікацією спеціаліста Біолога, викладача біології і хімії. З 2002 по 2009 роки працювала завідувачем навчальної лабораторії кафедри фізіології людини і тварин та була прикріплена до університету як пошукач наукового ступеня кандидата біологічних наук. У 2009 році захистила дисертацію за темою «Вихровий вплив імпульсного магнітного поля на біоелектричну активність гіпоталамусу щурів за фізіологічних умов та умов стресу (Спеціалізована вчена рада Д 26.001.38 Київського національного університету ім. Т. Шевченка, науковий керівник д.б.н., проф. Ляшенко В.П.) У 2013 році зайняла посаду доцента кафедри фізіології людини і тварин. У 2014 році отримала звання доцента кафедри фізіології людини і тварин.

З 1 листопада 2015 року по 31 жовтня 2018 року навчалась у докторантурі ДНУ та працювала на посаді доцента кафедри фізіології людини і тварин. За час навчання у докторантурі написала докторську дисертацією за темою «Екоморфічна організація антропогенних ґрунтів степового Придніпров’я» (науковий консультант д.б.н. Жуков О.В.). Дисертацію представлено на міжкафедральному семінарі Біолого-екологічного факультету 16 квітня 2018 року.

З 11 жовтня 2018 р. до тепер – доцент кафедри біохімії та фізіології ДНУ.

Є автором 92 наукових та навчально-методичних праць, з яких 2 монографії, 57 наукових статей, матеріали конференцій та навчально-методичні розробки.

Основні наукові публікації за останні роки:

1.     Zadorozhna G.O. Spatiotemporal Dynamics of soil penetration resistance of Recultivated Soil. Ekolуgia (Bratislava), 2018. Vol. 37, № 3, p. 82–89. DOI: 10.2478/eko-2018-0008.

2.     Zadorozhnaya G. A., Andrusevych K. V., Zhukov O. V. Soil heterogeneity after recultivation: ecological aspect . Folia oecologica. 2018. Vol. 45, № 1. P. 46-52. DOI: 10.2478/foecol-2018-0005

3.     Nazarenko Mykola, Bezus Roman, Andrusevych Kateryna, Amelina Yulia, Puhach Andriy, Velychko Olena, Bilotkach Ihor, Dankevych Yevgen, Dankevych Vitalii, Zhukov Olexander, Lykholat Yuri, Lykholat Olena, Lykholat Tetyana, Khromykh Nina, Shupranova Larisa, Alekseeva Anna, Matyukha Vladimir, Galina Zadorozhnaya. Actual aspects of organic agricultural development in Ukraine: Monograph/ Ed. By Nazarenko M.M., Andrusevych K.V., Bezus R.M. Vienna: “Premier Publishing s.r.o., 2018. 291 p.

4.     Kunakh O.N., Kramarenko S.S., Zhukov A.V., Zadorozhnaya G.A., Kramarenko A.S. Intra-population spatial structure of the land snail Vallonia pulchella (Müller, 1774) (Gastropoda; Pulmonata; Valloniidae). Ruthenica. 2018. Vol. 28, № 3. P. 91–99.

5.     Жуков А.В., Задорожна Г.О., Маслікова К.П., Андрусевич К.В., Лядська І.В. Екологія техноземів. Дніпро: Журфонд, 2017. 442 с.

6.     Zhukov, O., Kunah, O., Dubinina, Y., Ganga, D., Zadorozhnaya, G. Phylogenetic diversity of plant metacommunity of the Dnieper river arena terrace within the ‘”Dnieper-Orilskiy’” nature reserve. Ekológia (Bratislava). 2017. Vol. 36, № 4, 352–365. DOI: 10.1515/eko-2017-0028

7.     Zhukov A., Zadorozhnaya G. Spatial heterogeneity of mechanical impedance of atypical chernozem: the ecological aproach. Ekologia (Bratislava). 2016. Vol. 35, № 3. Р. 263–278. DOI: 10.2478/foecol-2018-0005

8.     Zadorozhna G., Andrusevych K. Recultivated soil heterogenety: ecological aspect. Applied Biotechnology in Mining: Proceedings of the International Conference (Dnipro, April 25-27, 2018). Dnipro: National Technical University “Dnipro Polytechnic”, 2018. P. 53.

9.     Жуков А.В., Задорожная Г.А. Пространственная изменчивость твердости рекультивируемых почв. Принципы экологии 2017. Т. 6. № 3. С. 66–80.

10.         Жуков О.В., Задорожна Г.О., Коцун В.І., Мізин М.І. Дерново-алювіальні ґрунти у заплаві р. Дніпро в межах Природного заповідника «Дніпровсько-Орільський»: морфологія та профільний розподіл фізичних властивостей. Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету. 2017. № 3 (45). С. 44–55.

11.         Zadorozhna G. O. Soil ecomorphs as form of adaptation to the conditions of biogeocenosis. Scientific bulletin Eastern National University named after Lesya Ukrainian. Series: Biological Sciences, 2017. № 17 (342). С. 94–102.

12.         Задорожная Г.А. Связь пространственной вариации твердости чернозема с экологической структурой растительного сообщества. Міжвідомчий тематичний науковий збірник «Агрохімія і ґрунтознавство». 2017. Т. 86. С. 69–78.

13.         Задорожная Г.А. Пространственная неоднородность технозема: экологический аспект. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. 2016. № 3–4 (67). С. 55–69.

14.         Задорожна Г.О. Екологічний аспект просторової неоднорідності едафотопів техногенного походження. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Біологічні науки. 2016. № 7 (332). С. 106–116.

15.         Задорожная Г.А. Сезонная динамика экоморфического строения чернозема. Міжвідомчий тематичний науковий збірник «Агрохімія і ґрунтознавство». Випуск 85. Харків: ННЦ «ІГА ім. О.Н. Соколовського». 2016. 84. C. 53–60.

16.         Задорожна Г.О. Просторова та часова динаміка твердості педозему. Вісник Запорізького національного університету. Біологічні науки. 2016. № 1.С. 138–147.

17.         Задорожна Г.О. Форма агрегатів дерново-літогенних ґрунтів на сіро-зелених глинах. Питання біоіндикації та екології. 2016. Випуск 21, № 1–2. С. 143–155.

18.         Задорожна Г.О. Екоморфи технозему Нікопольського марганцеворудного бассейну. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Біологічні науки. 2016. № 12 (337). С. 99–108.

19.         Жуков О.В., Задорожна Г.О. Просторово-часові зміни твердості рекультоземів Нікопольського марганцево-рудного басейну. Біологічні системи. Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія. 2016. Том 8, вип. 1. С. 127–137.

20.         Жуков А.В., Задорожная Г.А. Экоморфы дерново-литогенных почв на красно-бурых глинах. Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель. 2016. Вип. 45. С. 91–103.

21.         Жуков А.В., Задорожная Г.А. Пространственно-временная динамика твердости рекультивированных почв, сформированных в результате добычи полезных ископаемых открытым способом. Вісник Дніпропетровського університету. Біологія, екологія. 2016. 24(2). С. 324–331. DOI: 10.15421/011642

22.         Задорожна Г.О. Будова дерново-літогенного ґрунту на червоно-бурій глині у екологічному аспекті. Біологічні Студії / Studia Biologica. 2016. Том 10, №2. С. 77–94. DOI: 10.30970/sbi.1002.475.

23.         Жуков А. В., Задорожная Г.А. Роль внегоризонтных почвенных морфоструктур в организации растительности дерново-литогенных почв на лёссовидных суглинках (Никопольский марганцево-рудный бассейн). Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Біологія». 2015. Вип. 24, С. 171–186.

24.         Мурзин А.Б., Ляшенко В.П., Задорожная Г.А. Изменения биоэлектрической активности коры головного мозга крыс под влиянием вихревого импульсного магнитного поля. Вестник проблем биологии и медицины. 2015. Вып. 2, Том 1 (118). 377-381.

25.         Жуков О.В., Задорожна Г.О. Екоморфічна організація грунтового тіла: геостатистичний підхід. Біологічні Студії / Studia Biologica. 2015. Том 9, № 3–4. С. 119–128. Thomson. DOI: 10.30970/sbi.0903.423

27. Жуков А. В., Задорожная Г.А. Оценка экоморфогенеза педозема и чернозема обыкновенного на основе показателей твердости. Міжвідомчий тематичний науковий збірник «Агрохімія і ґрунтознавство». Харків: ННЦ «ІГА ім. О.Н. Соколовського». 2015. Випуск 84. C. 72–80.

28.         Жуков О. В., Задорожна Г.О. Екоморфічна організація дерново-літогенного ґрунту на червоно-бурій глині (Нікопольський марганцеворудний басейн). Питання Степового лісознавства та лісової рекультивації земель. 2015. Вип. 44. C. 101–110.

29.         Жуков А.В., Задорожна Г.О., Лядська І.В. Фізичні властивості рекультоземів Нікопольського марганцеворудного басейну. Питання Степового лісознавства та лісової рекультивації земель. 2014. Вип. 43. С. 93–102.

30.         Жуков А.В., Задорожная Г.А., Демидов А.А. Пространственная изменчивость твердости педоземов. Міжвідомчий тематичний науковий збірник «Агрохімія і ґрунтознавство». Випуск 81. Харків: ННЦ «ІГА ім. О.Н. Соколовського», 2014. С. 28–34.

31.         Жуков А.В., Задорожная Г.А., Демидов А.А., Рысина Е.В. Экологическое значение пространственной изменчивости твёрдости почвы в условиях природного земледелия. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. 2014. Вип. 84. С. 21–37.

32.         Трифанова М.В., Задорожна Г.О., Жукова Ю.О. Вплив колонії сірої чаплі на целюлозолітичну активність ґрунту. Вісник Львівського національного університету ім. Івана Франка. Серія біологічна. 2014. Вип. 65. С. 245–254.

33.         Балюк Ю.А., Кунах О.Н., Жуков А.В., Задорожная Г.А., Ганжа Д.С. Адаптивная стратегия отбора проб для оценки пространственной организации сообществ почвенных животных урбанизированных территорий на различных иерархических уровнях. Біологічний вісник МДПУ ім. Богдана Хмельницького. 2014. № 4 (3). С. 8–33.

34.         Задорожная Г.А, Трифанова М.В., Жукова Ю.А. Поселения речного бобра (Castor fiber) в природном заповеднике “Днепровско-Орельский». Вісник Дніпропетровсь-кого державного аграрно-економічного університету. 2014, № 1(33). С. 175–179.

35.         Жуков А.В., Кунах О. Н., Задорожная Г.А., Андрусевич Е.В. Иерархическая организация экологического разнообразия растительности техноземов. Біологічний вістник МДПУ ім. Богдана Хмельницького. 2013. Т. 3, № 3. С. 48–69.

36.   Задорожна Г.О. Модуляція біоелектричної активності гіпокампа щурів під впливом вихрового імпульсного магнітного поля. Екосистеми, їх оптимізація та охорона. Симферополь: ТНУ, 2014. Вып. 10. С. 134-138.

37.         Жуков О.В., Задорожная Г.А., Лядская И.В. Агрегатная структура техноземов Никопольского марганцево-рудного бассейна. Біологічний вісник МДПУ ім. Богдана Хмельницького. 2013. Т. 3, № 3. С. 274–286.

38.         Жуков А.В., Задорожная Г.А. Пространственная изменчивость твердости педоземов. Біологічний вісник МДПУ ім. Б. Хмельницького. 2013. № 1. С. 34–49.

39.         Жуков О.В., Задорожна Г.О., Бець Т.Ю., Лядська І.В. Динаміка усадки дерново-літогенних ґрунтів на червоно-бурих глинах за шарами. Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи). 2013. Т. 5. Вип. 3. С. 425–430.

40.         Штирц А.Д., Задорожная Г.А., Кунах О.Н., Жуков А.В. Пространственная организация сообщества панцирных клещей (Acari: oribatida) в почве сельскохозяйственного поля в условиях степной зоны Украины. Известия Харьковского энтомологического общества. Т. ХХІ, вып. 1. 2013. С. 49–60.

41.         Жуков А.В., Задорожна Г.О., Лядская И.В. Пространственные паттерны инфильтрации почвы на склоне балки. Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва. Серія ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія ґрунтів”. 2013. № 2. С. 22–27.

42.         Жуков О.В., Задорожная Г.А., Андрусевич К.В., Тур В.В. Применение спектральных характеристик для оценки пространственной неоднородности экологических свойств дерново-литогенных почв на красно-бурых глинах. Екосистеми, їх оптимізація та охорона. 2013. Вип. 8. С. 154–172.

43.         Жуков А.В., Задорожная Г.А., Штирц А.Д., Кунах О.Н.  Фракционирование пространственной вариации сообщества панцирных клещей (Acari:Oribatida) в почве сельскохозяйственного поля в условиях степной зоны Украины. Проблеми екології та охорони природи техногенного регіону. 2013. № 1 (13). С 132–150.

44.         Жуков А.В., Задорожная Г.А., Андрусевич К.В. Оптимальная стратегия отбора почвенных образцов на основании данных об электрической проводимости техноземов. Біологічний вісник МДПУ ім. Б. Хмельницького. 2012. № 4. С. 64–80.

45.         Задорожна Г.О. Просторова організація дерново-літогенних ґрунтів на сіро-зелених глинах. Біологічний вісник МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2012. № 1. С. 48–57.

46.         Жуков А.В., Кунах О.Н., Задорожная Г.А., Андрусевич Е.В. Ландшафтная экология как основа пространственного анализа продуктивности агроценозов // Екологія та ноосферологія, 2013. Т. 24, № 1–2. С. 68–80.

47.         Задорожная Г.А., Кунах О.Н., Жуков А.В. Пространственная организация дерново-литогенных почв на красно-бурых глинах. Проблеми екології та охорони природи техногенного регіону. 2012. № 1 (12). C. 226–237.

48.         Жуков А.В., Задорожная Г.А., Андрусевич К.В. Экологические характеристики педонов дерново-литогенных почв на лёссах. Вісник ДДАУ. 2012. № 2. С. 9–11.

49.         Задорожна Г.О., Бабенко М.Г. Просторова організація дерново-літогенних ґрунтів на лесах. Вісник ДДАУ. 2011. № 2. С. 71–76.

50.         Задорожна Г.О., Бець Т.Ю. Просторова мінливість електричної провідності техноземів та зв’язок з багатством рослинності. Вісник ДДАУ. 2011. № 1. С.70–75.

51.         Задорожна Г.О., Ляшенко В.П., Мельникова О.З. Вплив вихрових імпульсних магнітних полів правого і лівого напрямків обертання на біоелектричну активність гіпоталамуса щурів. Фізіологічний журнал, 2010, №1. С. 91 – 100.

52.         Мельникова О.З., Ляшенко В.П., Задорожна Г.О., Чаус Т. Г., Сніжковська Ю.М., Лучка Я. О.. Вплив тривалого стресу на регуляцію серцевого ритму щурів. Вісник ДНУ. Біологія. Екологія. 2011, вип. 19, Т.1, С. 82-88.

53.         Задорожна Г.О., Ляшенко В.П., Чаус Т.Г., Ліс А.О. Ткаченко Я.О. Вихровий вплив імпульсного магнітного поля на осмотичну резистентність еритроцитів щурів. Вісник ДНУ. Біологія. Медицина. 2010. Вип. 1 , Т. 2. С. 25-30.

54.         Задорожна Г.О. Ляшенко В.П., Чаус Т.Г., Радченко В.В. Вихровий вплив імпульсного магнітного поля на поведінкові та вегетативні показники щурів. Вісник ДДАУ, 2010, № 2. С. 37–42.

55.         Задорожна Г.О. Ляшенко В.П. Вплив вихрового імпульсного магнітного поля правого та лівого обертання на біоелектричну активність передньої і задньої зон гіпоталамусу за умов моделювання стресу. Вісник Дніпропетровського університету. «Біологія. Екологія». Дніпропетровськ, 2008. Вип. 16 Т. 1. С. 93–98.

56.         Задорожна Г.О. Ляшенко В.П. Зміни електрографічної активності гіпоталамуса щурів на перших етапах розвитку стресу. Вісник ДДУ «Біологія. Екологія». Дніпропетровськ, 2003. Вип. 11.Т. 2. С. 48–51.

57.         Задорожна Г.О. Лукашов С.М., Ляшенко В.П. Зміни електричної активності передньої і задньої зон гіпоталамусу за умов стресу. Таврический медико-биологический вестник. Серия «Биология, химия». 2004. Т. 7. № 1. С. 68–70.

58.         Задорожна Г.О. Ляшенко В.П., Чаус Т.Г., Мельникова О.З. Вплив вихрового імпульсного магнітного поля на біоелектричну ритмічну активність задньої зони гіпоталамусу щурів за умов зооконфліктної ситуації. Вчені записки Тавричного національного університету ім. В.І. Вернадського. Серія «Біология і хімія». 2008. Т. 21 (60), № 2. С. 35–45.

59.         Мурзин А.Б., Ляшенко В.П. Задорожна Г.О. Влияние вихревого импульсного магнитного поля на функциональное состояние гипоталамуса на первых этапах развития стресса. Збірник статей VII Міжнародної конференції по квантовій медицині «Теоретичні та клінічні аспекти квантової медицини». Донецьк, 2003. С. 170 – 174.

60.         Задорожна Г.О. Ляшенко В.П., Руденко А.І. Мельнікова О. З. Чаус Т. Г. Вплив вихрового імпульсного магнітного поля лівого обертання на біоелектричну активність гіпоталамуса щурів за фізіологічних умов та за умов стресу. Вісник Дніпропетровського університету ім. Олеся Гончара. «Біологія. Екологія». Дніпропетровськ, 2009. Вип.17. Т. 1. С. 80-86.


Warning: Parameter 2 to qtranxf_excludeUntranslatedPostComments() expected to be a reference, value given in /home/noa/biochemistry-dnu.dp.ua/www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 287

Comments are closed.